SCHENGENI VÍZUM

 

Időpontfoglalás: +381 24 626 320

 

A kérelem benyújtására csak előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján, személyesen kerülhet sor. A kérelmező fent megjelölt telefonszámon jelentkezhet előzetes adategyeztetés céljából.  

A 408/2020 (VIII.30.) korm rendelet szerint nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel - nem léphet be.

A beutazást érintő korlátozó rendelkezések alól a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

Az említett kormányrendelet 6 § (2) pontokban leírt esetekben engedélyezheti a rendőrség a beutazást, ha a kérelmező igazolja az ott meghatározott a beutazási célokat. Tehát beutazó vízum birtokában is csak külön rendőrségi engedély megléte esetén utazhat be külföldi állampolgár Magyarország területére.

TÁJÉKOZTATÓ A SCHENGENI VÍZUM MEGSZERZÉSÉHEZ

Magyarország 2007. december 21-től a schengeni térség teljes jogú tagja. Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek, és a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes schengeni vízumok és a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási engedélyek is érvényesek a teljes schengeni térségben.

A schengeni államok körébe 2007. december 21-től 24 ország tartozik: az Európai Unió tagjai közül 22 ország (Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia és Svédország), valamint Norvégia és Izland. Az Európai Unió tagállamai közül - Bulgária, Ciprus, Egyesült Királyság, Horvátország, Írország és Románia - nem része a schengeni térségnek.

A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.


A SCHENGENI RÖVID TARTAMÚ VÍZUM MEGSZERZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A rövid tartamú vízum a schengeni térségbe és/vagy Magyarország területére egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra és 6 hónap alatt legfeljebb 90 napi folyamatos, vagy szakaszos tartózkodásra jogosíthat.

Mi szükséges a vízumhoz:

 1. Útlevél, érvényessége legalább 3 hónappal meghaladja az igényelt vízum érvényességét.
 2. Szerb tartózkodási engedély, mely legalább 3 hónappal tovább érvényes a kért vízumnál.
 3. Vízumkérdőív, hiánytalanul, olvashatóan kitöltve és aláírva.
 4. Fénykép: 1 db legfeljebb 6 hónapos igazolványkép, melyről azonosítható a kérelmező.
 5. Vízumdíj: 60 EUR
 6. Utazás módjának igazolása: Repülő, vonat, autóbusz vagy hajójegy (vagy visszaigazolt foglalás), utazásra bérelt személygépkocsi bérleti szerződése, saját tulajdonban lévő személygépkocsi forgalmi engedélye.
 7. Szállás igazolása: előre kifizetett kereskedelmi szállásfoglalás vagy a szolgáltató egység által visszaigazolt szállásfoglalás, bérleti szerződés, hivatalos meghívólevél.
 8. A tartózkodási költségek fedezésnek igazolása: bankszámla kivonat, hitelkártya és annak fedezete, utazási csekkek, hivatalos meghívólevél, egyéb anyagi eszközök.
 9. Egészségbiztosítás a schengeni tartózkodás időtartamára, legalább 30 000 EUR értékben.
 10. Utazás céljának igazolása:
  • Turista utazás esetén az utazási iroda igazolása vagy egyéni utazás esetén az előre kifizetett szállásfoglalás.
  • Átutazás esetén célországi vízum vagy más, a célországba beutazásra jogosító irat (amennyiben szükséges)
  • Tanulmányi vagy más tudományos, továbbképzési célú beutazás esetén a fogadó intézmény befogadói igazolása, és a várható magyarországi szálláscím igazolása.
  • Látogatás esetén az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által kiállított és záradékolt meghívólevél vagy közjegyzői okiratba foglalt meghívás és a magyarországi meghívó fél személyi azonosító okmányának másolata.
  • Családi kapcsolatok ápolása esetén a látogató célú beutazásra vonatkozó dokumentumok, vagy a kérelmező igazolása a családi kapcsolatok fennállásáról. A nyilatkozatnak ki kell térnie a családi kapcsolat fokára, s tartalmaznia kell a családtag nevét, címét, telefonszámát.
  • Üzleti célú beutazáskor, magyarországi üzleti partner megléte esetén meghívólevele, a kereskedelmi-üzleti kapcsolatok fennállásának igazolása, vagy a helyi kereskedelmi, gazdasági kamara igazolása az üzleti tevékenységről és a várható magyarországi szállás igazolása.
  • Gyógykezelési célú beutazás esetén a fogadó egészségügyi intézmény igazolása, amely tartalmazza, hogy a gyógykezelés várható fedezete rendelkezésre áll, illetve a gyógykezelés fedezetének egyéb igazolása és a várható magyarországi szállás igazolása.
  • Fuvarozók esetében a fuvarozó cég igazolása, illetve kérelme.
  • A Magyarország területén eltemetett hozzátartozó sírhelyének látogatása céljából a sírhely létét és a rokonsági fokot igazoló dokumentum.
  • Kulturális célú beutazás esetén kulturális szolgáltatóval kötött megbízási szerződés, alkotó munkára vonatkozó meghívás, vagy a rendezvény szervezőjének meghívása.
  • Sport célú beutazás esetén a magyarországi sportversenyen részvételt igazoló akkreditáció, vagy magyarországi sportegyesülettel kötött szerződés, vagy a küldő egyesület /olimpiai bizottság/ sportért felelős főhatóság igazolása.
  • Konferencián való részvétel esetén a konferencia szervezőjének meghívója, vagy visszaigazolása a részvételről és/vagy a küldő szervezet igazolása; a konferencia részvételi díjának befizetését igazoló dokumentum.

Más schengeni tagállamba továbbutazás esetén a fentieket valamennyi országban a beutazáshoz igazolni kell. Az említett iratokat eredetiben kell bemutatni és fénymásolatban csatolni.

A FELSOROLTAKON KÍVÜL A KONZUL TOVÁBBI IGAZOLÁSOK BEMUTATÁSÁT IS KÉRHETI!

KI NYÚJTHAT BE SZABADKÁN VÍZUMKÉRELMET:

A Szabadkai Főkonzulátus az alábbi személyek vízumkérelmeinek elbírálásában illetékes:

 • a Szerbiában legálisan, életvitelszerűen tartózkodó személyek
 • azon személyek, akiknek országában nincs magyar konzulátus és nevében más képviselet nem jár el

A VÍZUMKÉRELMEKET SZEMÉLYESEN KELL BENYÚJTANI!

FIGYELEM!

 • A konzul bármely vízumkérelmező ügyfelet behívhatja személyes beszélgetésre.
 • Meghatalmazás csak a kérelem benyújtására és a kész vízum átvételére vonatkozhat, a vízumkérdőívet minden utazónak saját kezűleg kell aláírnia és a konzul kérheti a személyes megjelenést.
 • Hibás vagy hamis adatok közlése a vízumkérelem elutasítását vonhatja maga után!
 • A vízum kiadása önmagában nem biztosít beutazást a Schengen térségbe, ezt a határrendészeti szervek saját hatáskörükben felülbírálhatják.

JOGORVOSLAT

Vízum iránti kérelem elutasítása, a vízum megsemmisítése, valamint a vízum visszavonása tárgyában hozott döntés esetén a kérelmező jogorvoslattal élhet. A fellebbezést a vízum iránti kérelmet elutasító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet benyújtani a vízumkérelmet elbíráló külképviseletnél. A jogorvoslati kérelemről a Külgazdasági és Külügyminisztérium 15 napon belül dönt. A vízum megsemmisítése vagy visszavonása elleni fellebbezést három napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter öt napon belül bírálja el. A jogorvoslati eljárás díja 30 EUR, ami a másodfokon meghozott pozitív döntés esetén sem jár vissza.

A fellebbezés tárgyában hozott elutasító döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

Elutasítás esetén a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett bármikor új kérelem adható be.

 

ADATKEZELÉS

Tájékoztatjuk a tisztelt ügyfeleket, hogy az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a vízumeljárást lefolytató hatóságok a hatályos uniós és magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kötelesek az érintett személyeket az eljárással kapcsolatos jogaikról, kötelességeikről tájékoztatni. Továbbá, a vízumkérelmezőnek joga van ahhoz, hogy érintetti joggyakorlás keretében:

•             vízumkérelem benyújtása esetén információt kapjon arról, hogy a VIS rendszerben milyen adatokat kezelnek róla,

•             a hibás adat kijavítását, helyesbítését kérje,

•             a jogellenesen kezelt adat törlését kérje,

•             bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz forduljon személyes adataihoz fűződő jogainak védelme és megsértésükből eredő károk megtérítése érdekében.

Az érintetti joggyakorlás iránti kérelmét a vízumkérelmező a vízumeljárást lefolytató hatósághoz nyújthatja be. A külföldön tartózkodó érintett a magyar külképviseleteken, a Magyarország területén tartózkodó az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál jogosult kérelmét személyesen előterjeszteni.

 

Amennyiben a külföldön tartózkodó érintett kérelmét nem a vízum kiadásával kapcsolatos ügyintézésre jogosult külképviseleten terjeszti elő, a személyazonosság igazolása mellett az érintett külképviselet a kérelmet haladéktalanul továbbítja a tényleges adatkezelő (adott ügyben eljárt) képviselet felé, aki az érdemi választ a GDPR-ban rögzített határidőn – a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon -  belül teljesíti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes, angol nyelvű tájékoztatók az alábbi linkeken érhetőek el:

 

General Data Protection Regulation – information to be provided to visa applicants concerning the personal data provided upon application

Schengen Information System

Visa Information System