2020. szeptember 1-től módosultak a Magyarországra történő belépés szabályai

2020. szeptember 1. éjféltől módosultak a Magyarországra történő belépés szabályai, valamint a határátkelő helyek nyitva tartása.

HATÁRÁTKELŐK NYITVATARTÁSA 2020. szeptember 1-től

A magyar-szerb határszakaszon kizárólag az alábbi határátkelőhelyek tartanak nyitva szeptember 1-től:

  • Röszke autópálya átkelő 0-24 nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit)
  • Tompa közúti átkelő 0-24 nemzetközi személy- és teherforgalom (tranzit)
  • Hercegszántó közúti átkelő 0-24 kétoldalú személy- és teherforgalom
  • Kelebia vasúti átkelő nemzetközi személy- és teherforgalom

TRANZITÁLÁSRA és a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre LEHETŐSÉG:

  • Röszke autópálya átkelő 0-24
  • Tompa közúti átkelő 0-24

JOGSZABÁLYOK

Kérünk minden érdeklődőt, hogy figyelmesen olvassa végig a vonatkozó jogszabályokat.

A könnyebb érthetőség miatt néhány fontosabb szabályt kiemeltünk:

INGÁZÁS 2020.09.01-től

A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – meghatározott szomszédos állam (Szerb Köztársaság) polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.

A Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott országgal (Szerb Köztársaság) szomszédos, Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

TRANZIT, ÁTUTAZÁS 2020.09.01-től

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

A tranzit áthaladás további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar állampolgár

  • rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel,
  • hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint
  • célországba történő beutazása és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított.

A tranzit áthaladás során csak a meghatározott útvonalon közlekedhetnek, és kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból a meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

 Az országos rendőrfőkapitány meghatározza és a rendőrség hivatalos honlapján közzéteszi az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az átmenő forgalom útvonalát, a pihenőhelyeket és a Magyarország elhagyására rendelkezésre álló időkeretet.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BELÉPÉSE 2020.09.01-től

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a fővárosi és  megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező népegészségügyi feladatkörében eljáró, illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: illetékes járványügyi hatóság) által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és

 a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban,

 b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem

 rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban,

 c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik,

 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban

 kerül elhelyezésre.

A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt a (2) bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében.

Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat  időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL NEM RENDELKEZŐK BELÉPÉSE 2020.09.01-től

Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – törvényben vagy kormányrendeletben  meghatározott kivétellel – nem léphet be.

A belépési tilalom alól az alább meghatározott esetekben a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat.

A rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:

 a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel,

 b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv meghívólevelével igazolja,

 c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,

 d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,

 e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban,

 amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,

 f ) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,

 g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,

 h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy

 i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok.

A kérelmet a rendőri szerv elutasítja, ha a megjelölt céllal kapcsolatban kétség merül fel, a beutazás járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági okból kockázatos.

A kérelem

 a) kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be,

 b) benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is.

Ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő.

 Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében elegendő egy kérelmet benyújtani.

A kérelemben fel kell tüntetni a beutazás célját, meg kell nevezni az érintett személyazonosításra alkalmas, az államhatár átlépéséhez felhasználni kívánt okmányt, meg kell adni az okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni kell a beutazás célját alátámasztó irat másolatát, illetve ha meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazást is.

A kérelem kizárólag

 a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,

 b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével nyújtható be.

A rendőri szerv határozatával szemben benyújtott fellebbezést a rendőri szerv irányítását ellátó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bírálja el.

A kérelem megalapozottságának igazolása érdekében elektronikusan  benyújtott irat eredeti példányát a Magyarország területére történő belépéskor a beutazási tilalom alól felmentett személy köteles a rendőr felhívására bemutatni.

 Ha az engedélyes a megalapozottságot igazoló irat eredeti példányát nem mutatja be, vagy annak hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a belépést meg kell tagadni.

Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles,

 a) akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be,

 b) akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – vegyen részt az (5) bekezdés szerinti felmentés megadása érdekében. Ha a két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.